Общи условия на “СПРИНГ КЕЪР” ЕООД за организирани групови и/или индивидуални туристически пътувания (ОУОТП) и тяхната продажба на крайни клиенти – Потребители (Туристи)

Настоящите Общи условия (ОУ) регламентират правоотношенията между “СПРИНГ КЕЪР” ЕООД в качеството му на Туроператор (ТО)и крайните клиенти – Турист (Т) / Потребител (П), по и във връзка с предлагането на формираните от Дружеството груповии/или индивидуални туристически пътувания (ТП).

Настоящите ОУ имат задължителна сила за “СПРИНГ КЕЪР” ЕООД и крайните клиенти, които удостоверяват това с подписания. Договор за организирано туристическо пътуване (ДОТП), към който се предоставят и самите ОУ. Записаните Потребители, вкл.третитеползващиселица (ТПЛ) са длъжни да се запознаят и придържат към клаузите на ОУ, като не могат да черпят права от неспазването им.

I.    ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 1. Предмет на настоящите ОУ се явява предлагането от ТО на Потребителя на уредените в Закон за туризма (ЗТ) организирани групови и/или индивидуални туристически пътувания – ТП, представляващи пътувания по предварително изготвена програма, включваща комбинация от най-малко две от услугите – транспорт, настаняванеи/или други туристически услуги, съставляващи значителна част от пътуването, вкл. с възможност за други услуги, в зависимост от целите на пътуването, и които се предлагат с обща цена и са за срок по-дълъг от 24 часа, или включват настаняване за пренощуване.
 2. ТО по свое усмотрение може да обособява ТП в самостоятелни тематични Програми по определени дестинации, с оглед на различни критерии.
 3. Конкретните условия на ТП, вкл. сроковете и предпоставките за неговото извършване се указват в сключенияписмен Договор за организирано туристическо пътуване (ДОТП) между ТО и Туриста.
 4. Писмената форма се смята за спазена и когато договорът е бил сключен чрез изпращане на подписан от страните екземпляр по електронна поща в подходящ формат, установяващ надлежното му подписване, или подписан по електронен път, ако страните по договора притежават електронен подпис.
 5. ДОТП може да бъде сключен и в електронна форма, когато касае предложение, публикувано на интернет страницата на То или Туристическия агент/Турагент (ТА), и при спазване на съответните особени изисквания на закона.
 6. Когато предмет на ДОТП е организирано детско и ученическо туристическо пътуване с обща цена, се прилагат съответните изисквания на приложимото законодателство.
 7. Въз основа на сключения ДОТП между ТО и Туриста като потребител на ТП, вкл.след извършено пълно плащане и при наличието на предвидените в закона условия, се издава съответен туристически ваучер (ТВ), както и евентуално съставят или издават други документи, които се явяват неразривна част от сключения договор.
 8. ТО поема задължението да извърши необходимите и зависещи от него действия, за да подготви, обезпечи и осъществи ТП.
 9. Записването на Туриста се извършва непосредствено в офисите на ТО. Конкретните желания на Туриста за срока на предоставяне, състава и категорията на услугите, включващи се в ТП, се отразяват в съответно съставените документи. Потвърждаването на възможността да се предоставят на Туриста желаните от него условия, се извършва от ТО.
 10. Информацията, предоставяна в офисите на ТО е меродавна и се ползва с приоритет пред тази, която може да бъде почерпена от други информационни източници. Предоставената от ТО информация за организирани пътувания може да се променя, често динамично, с оглед на пазарните условия и други релевантни фактори.

Предиподписване на ДОТП, същата не обвързва ТО за сключването на такъв, като по искане на Потребителя информацията може да бъде с определен срок на валидност, след което са възможни съществени промени.

 1. Паричната равностойност на ТП, съответстваща на желанието на Туриста, се определя за всеки конкретен случай в USD – щатски долари, € – евро и/или левове. Заплащането се извършва в левове по централния курс на БНБ в деня на плащането.

Издаваният на Туриста ваучер се явява потвърждение на извършеното пълно плащане.

 1. Сключения ДОТП и извършеното записване на Потребителя/ите за ТП обвързва ТО, за изпълнение на задълженията му за осъществяване на пътуването, само след своевременно заплащане на цялата обща цена.
 2. Съпроводителни документи към пътуването се явяват пътните билети, туристическите ваучери, застрахователната полица, препоръките на водачите на групи, екскурзоводите, и други компетентни и/или оторизирани лица, за правилата на поведение и лична безопасност по време извършването на ТП.

Съпроводителните документи, оформени по установения ред, Туристът може да получи след предварителна договорка в офис на ТО или от негов представител, респективно ТА,  непосредствено преди ТП.

 1. Преди подписване на ДОТП ТО предоставя на Потребителя информацията по чл.80, ал.1 и 4 и чл.81 ЗТ.

Писмената форма се смята за спазена, ако информацията е публикувана на интернет страницата на туроператора и/или туристическия агент.

В срок между 10 и 7 работни дни преди началото на пътуването е необходимо Потребителя да посети офиса на  ТО, респективно ТА, в който е сключен договора, за да му бъде предоставена информацията по чл.86 от ЗТ.

Информацията се предоставя на Потребителя на български език.

 1. За резервации и сключени ДОТП в последния момент (last minutes) се прилагат изискванията на съответните разпоредби на ЗТ, вкл. по отношение на предоставяната информация.
 2. Когато ДОТП е сключен чрез ТА, същия предоставя на Потребителя информацията по чл.чл. 80, ал.1 и 4, чл. 81 и 86ЗТ, вкл. друга такава, предвидена в законодателството.

За информация, контакти, както и при евентуално възникнали проблеми и/или рекламации, по повод и/или във връзка с ТП, Туристите се обръщат на първо място към ТА и само при невъзможност за разрешаването им към ТО.

 1. Понятията „турист“, „туристически агент“, „туристическа агентска дейност“, „туристически пакет“, „потребител на организирани индивидуални или групови туристически пътувания с обща цена“, „туристически продукт“, „туристически ваучер“, „резервационна бланка“, „основни туристически услуги“ и „допълнителни туристически услуги“, „туристическа атракция“ и др., намерили нормативна уредба в Закон за туризма, се приемат и употребяват в предвидения там смисъл, освен ако ДОТП и/или настоящите ОУ не предвиждат нещо друго, вкл. когато смисъла им може да се извлече от съдържанието, в което саупотребени.
 2. За чуждестранни контрагенти – туроператори, туристически агенти, превозвачи, хотелиери, ресторантьори и др., предлагащи стоки и услуги извън територията на РБ, се прилагат относимите за тяхната дейност разпоредби на съответното местно законодателство, вкл. по отношение на контрол, лицензиране, регистрации, категоризиране, стандарти и качество на предлаганите стоки, услуги, обслужване и т.н., за което ТО не отговаря, не може да контролира, нито да носи отговорност.

II.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРИСТА/ПОТРЕБИТЕЛЯ

 1. Резервация се прави само след заплащане на депозит в размер на 30% на записан Потребител за всички ТП. Останалата сума в размер на 70% се заплаща минимум 30 /тридесет/ работни дни преди датата на отпътуване. Предвидените тук размери и срокове се прилагат, освен ако в ДОТП не е указано друго.

Туристът има право да извърши временна резервация, чрез попълване на съответна бланка за ТП, включително по телефона. При възможност, същата се пази до 2 работни дни, след което трябва да бъде потвърдена, чрез заплащане на депозит.

 1. Сключен ДОТП обвързва “СПРИНГ КЕЪР” ЕООД за изпълнение на задълженията му само при препотвърждаване от ТО на направената временна резервация, в рамките на два работни дни. Подписаният договор се приема, че е сключен под отлагателно условие в полза на ТО, с оглед очакваното потвърждение, а в случай, че липсва такова, ТО предлага други възможности, които Потребителя може да приеме или откаже, без страните да си дължат неустойка или обезщетения.
 2. Потребителят има право в тримесечен срок, преди началото на ТП, да прехвърли своите права и задължения по договора на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на ТП, за което уведомява писмено ТО в тридневен срок, като остава солидарно отговорен за всички произтичащи задължения, вкл. разходи по и във връзка с прехвърлянето.

Преотстъпването не може да се извърши на лица, които поради правния си статус, здравословно състояние или други причини, не отговарят на условията за провеждане на ТП.

 1. Прехвърлянето не поражда задължение за ТО да предостави ТП в полза на посоченото трето лице, а в случай на изразено съгласие, се сключва съответен Анекс към ДОТП в тридневен срок.

В тези случаи, наред с другите възможни разходи, се дължи на ТО административна такса за прехвърлянето, в размер на действителните разходи, но не по-малко от 30 лв.

 1. Когато ТО направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора, Туриста има всички права, предвидени в ЗТ, включително да приеме или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетения.

Ако измененията на ТП, осъществени до неговото начало, са писмено съгласувани между страните, ТО не приема и не може да носи отговорност по претенции, свързани с така извършената промяна.

 1. Туристът е длъжен да окаже пълно съдействие на ТО, като извърши точно плащане, включително да представи необходимите данни и документи, за осъществяване на ТП.
 2. Потребителят е в правото и задължението си да се запознае подробно с валутно-митническия режим и условията за напускане/влизане в Р България, както и за всички посещавани от него държави по време на ТП.
 3. Турист под 18 годишна възраст, пътуващ с един от родителите или без родител (респективно настойник или попечител), задължително трябва да притежава и представи на граничните власти, нотариално заверено пълномощно, удостоверяващо съгласието на родителите/другия родител/настойник или попечител, за пътуване зад граница по определената програма за съответния период, вкл. с посочване на лицето, което ще отговаря за тях. При необходимост, по време на ТП,ТО съдейства за връзка с малолетния/непълнолетния турист за сметка на възложилия Потребител.
 4. Туристът е длъжен да заплати точно, депозита и договорената обща цена на ТП, вкл. да извърши предвидените доплащания, в съответните срокове и съгласно установеното в ДОТП и ОУ.

Потребителят е длъжен да заплаща допълнителните услуги, не влизащи в стойността на ТП, отделно.

 1. За сведение на Туристите:
 2. системата “all inclusive“ (AI) включва:

Три основни хранения (закуска, обяд, вечеря); междинни закуски в зависимост от програмата на хотела; безплатни, безалкохолни напитки – чай, кафе, сокове, в часови зони по програмата на хотела; слабоалкохолни и алкохолни напитки, като: бира, вино и алкохолни напитки с градус над 30 град. – местно производство; свободен достъп до плажа и басейните на хотела, ако хотела разполага с такива, ползване на плажни съоръжения като: шезлонг, чадър, безплатен достъп до основни спортни съоръжения, според програмата на хотела ( тенис кортове, площадки за спортни игри, фитнес и др.).

 1. Системата “ultra all inclusive“ (UAI), в допълнение на услугите изброени в раздел “all inclusive“, включва:

разширен, безплатен достъп до спортни и развлекателни съоръжения на територията на хотела според програмата му (билярдни маси, шахматни маси, боулинг зали и др.); разширен, безплатен достъп по часови пояси в заведенията за хранене и питейните заведения на територията на хотела (ресторанти, барове, дискотеки и др.); разширен избор на безалкохолни и алкохолни напитки, включително чуждестранно производство.

При всички случаи, в зависимост от съответната Програма на ТП и местна категоризация на хотела, са възможни известни различия с описаното, за които ТО запознава Потребителите.

 1. С подписването на ДОТП Туристът декларира, че преди сключването, ТО му е предоставил предвидената в ЗТ информация, респективно запознал се е със същата, публикувана на интернет страницата на ТО/ТА, вкл. за паспортния и визовия режим и сроковете за получаване на необходимите документи, както и информация за медицинските и санитарните изисквания в страната/ите, в която/които ще пребивава, а така също, че са му дадени препоръки за правилата на поведение и лична безопасност по време извършването на ТП.
 2. Записалият ТПЛ Турист отговаря за запознаването им с информацията по предходната точка, както и довеждане до знанието им на съдържанието и клаузите на сключения ДОТП и ОУ.
 3. Записаните Потребители, вкл. ТПЛ, са длъжни да се запознаят внимателно със съдържанието и да се придържат към клаузите на подписания ДОТП и ОУ, като не могат да черпят права от неспазването им. Потребителите следва да се запознаят подробно с изискванията и придържат към условията на превозвачите.
 4. Туристът, подписал ДОТП, представлява интересите на всички Потребители, вкл. ТПЛ, чиито имена фигурират в договора, като отговаря за техните лични данни, а така също за изпълнение на всички задължения по договора, както и подпомага ТПЛ да окажат съдействие за провеждане на ТП.
 1. Сключващият ДОТП Турист отговаря солидарно за причинените от ТПЛ вреди по време на или във връзка с ТП, както и за дължимитеот тях обезщетения и неустойки.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТО

 1. ТО не може да гарантира получаване на виза, а поема само задължение да осигури необходимите формуляри и внесе исканите от Туриста документи пред компетентните органи и служби, включително като извършва уведомяване за необходимостта от интервю. Туристът отговаря за редовността и точното оформление на своя задграничен паспорт и документите за самоличност по време на ТП.
 2. ТО извършва предвиденото в ЗТ задължително медицинско застраховане на Потребителя, заминаващ извън пределите на Република България, което е валидно за времето на пребиваване в чужбина за периода, посочен в договора.

Разходите свързани със задължителната застраховка по нейното минимално покритие се включват в общата цена на ТП.

 1. ТО извършва настаняването в съответното превозно средство, по реда на записването при автобусните ТП, освен ако не е предвидено друго в ДОТП. Изключения са възможни при инвалиди, бременни жени, с оглед на възрастта, здравословното състояние на Туриста и други подобни.

При самолетните полети, настаняването се извършва от съответната авиокомпания, като ТО не поема ангажимент за реда и местата на настаняване.

 1. ТО установява цените, сроковете и всички останали условия на продаваните ТП и своевременно предприема необходимите мерки за известяване на техните изменения.

ТО,самостоятелно или по искане на съответно компетентните власти и оторизирани органи,може да променя, по всяко време, сроковете и програмата на ТП, с оглед обезпечаване сигурността и безопасността на туристите.

ТО може да извършва размествания в предварителната програма за оптимизиране на ТП или при необходимост.

 1. В случай на несвоевременно заплащане, ТО има право да изменя условията на ТП или да анулира извършената резервация, вкл. да не изпълни задължението си да осъществи ТП, наред с други възможности и санкции, предвидени в ДОТП, ОУ и закона.

IV.  ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ И ПРАВООТНОШЕНИЯ

 1. За ТП извън страната Туристите имат застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ по чл. 72, ал. 1 ЗТ с „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД АД, денонощен тел.: 0700 12 332, с Асистанс и с посочен в ДОТП лимит на отговорност (в зависимост от установените изисквания по различните  направления).
 2. Застрахователят осигурява покритие за неотложна медицинска помощ поради внезапно заболяване или злополука на застрахованото лице по време на пребиваването му в чужбина за периода, посочен в договора, вкл. допълнителни услуги, а също така се извършват плащания и в случай на злополука или трайна инвалидност, в рамките на посочената сума и съгласно условията на сключения застрахователен договор (ЗД).

Съобразно изискванията на застрахователя за различните възрастови категории (малолетни и възрастни лица) и/или при наличие на други фактори, са налице особености в условията и съдържанието на застрахователното покритие, вкл. и необходимост от по-висока премия.

 1. Териториалния обхват на застраховката покрива принципно цял свят, с изключение на Република България и страната на постоянно местожителство на Застрахования. Застраховката не покрива разходи за стоматологична помощ, медицински разходи за хронични заболявания, разходи при бременност, усложнения при бременност и аборт и други, които не са включени в покритието на застраховката. При пътуване по време на бременност се изисква писмено уверение от лекар, че въпросното лице може да пътува за съответния период и програма.

Отговорността за предоставените медицински услуги се поема изцяло от застрахователната компания.

 1. Копие от пълните условия на задължителната застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ за пътувания извън страната е приложено към ДОТП.

Потребителят е в правото и задължението си да се запознае предварително и внимателно с условията и клаузите на ЗД, съобразявайки здравословното си състояние, вкл. с оглед на възможността при необходимост да се ползват максимално и в пълнота от осигурената помощ.

 1. Пожелание всеки Потребител, срещу допълнително заплащане, може да сключи ЗД на по-високо равнище, както и други допълнителни застраховки, свързани с отмяна на ТП, разходи за съдействие, включително, репатриране, както и случаите на злополука, болест, стоматологични услуги и др. За допълнителна информация за тези възможности се обръщайте към  „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД или друг лицензиран застраховател.
 2. “Спринг Кеър” ЕООД е сключил задължителна застраховка „Отговорност на туроператора“, съгласно чл.97, ал.1 от ЗТ със “ЗД Евроинс“ АД, със седалище и адрес гр.София, бул.“Христофор Колумб“ № 43, ЕИК: 121265113 с лимит на отговорност в агрегат и за едно събитие за срока на полицата в размер на 75 000,00 лева, като предоставя на Потребителя сертификат № 065 0000169/ 15.04.2019г. по чл.100 от ЗТ;
 3. Преди сключване на ДОТПи плащане на цената по него, на Потребителя се предоставя сертификат по чл. 100 ЗТ за сключената професионална застраховка покриваща отговорността на ТО за причинени вреди;

V.  ЦЕНИ, УСЛОВИЯ, РЕД И НАЧИН ЗА РАЗПЛАЩАНИЯ

 1. Разплащанията за предоставените по настоящия договор туристически турове се извършват от Туриста в левове, въз основа на левовата равностойност на $ – USA (щатския долар) или € евро, по официалния курс на БНБ към деня на плащането.
 2. Общата цена на ТП се формира от сбора на основната цена, стойността на допълнително заявените от Туриста услуги, вкл. транспортни такива, и след приспадане на определените отстъпки, за всеки един от записаните Потребители.
 3. Пълното плащане на общата цена се извършва в срок до 30 работни дни до началото на ТП в офис на ТО, респективно ТА, с пощенски запис или по банков път – банкова сметка: ПОЩЕНСКА БАНКАгр.София,IBAN:BG29BPBI 79421020228201, БАНКОВ КОД: BIC:BPBIBGSF, с титуляр ТО.

Предплащане, респективно внасяне на депозит, се извършва със сключването на ДОТП, включително по отношение записаните ТПЛ.

Допълнителните плащания се извършват в срок до 20 работни дни до началото на ТП по указания по-горе начин.

 1. В ДОТП може да са уговорени индивидуални отклонения и/или други условия, по отношение на сроковете или начина на плащане.
 2. Своевременното плащане на общата цена е предпоставка за изпълнение задълженията на ТО за провеждане на ТП.
 3. Цените по сключените и предплатени в цялостДОТП са гарантирани от ТО, като промени могат да се извършват само в изрично предвидените случаи, съгласно сключения договор и ОУ.
 4. Неплащането в срок на пълната стойност на избраното ТП се счита за отказ на Туриста с предвидените в ДОТП последици, като се дължи неустойка в съответствие с чл. 60.

VI.  УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ, РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА СКЛЮЧЕНИЯ ДОТП

 1. ТО уведомява Потребителя при значителна промяна в основна клауза на ДОТП в двудневен срок от настъпването и.
 2. В срок до 20 дни преди началната дата на ТП, ТО има право да промени общата цена по ДОТП, когато след сключването на Договора, се променят с не по-малко от 2%, участващи във формиране на стойността компоненти:
 3. увеличаване стойността на транспортните разходи, в т.ч. на горивото;
 4. увеличаване размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора (летищни, пристанищни и др. такси);
 5. промяна в официалния обменен валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването.

ТО своевременно уведомява Потребителя за извършената промяна.

 1. Впериода на засилен туристически сезон за съответното направление, ТО може да извършва замяна на хотела, указан в издадените документи с хотел, от същата или по-висока категория, по същата дестинация, без промяна на общата цена на ТП. В тези случаи Туристът се информира веднага, след извършването на съответната промяна.
 2. Съответната страна е в правото си да поиска изменение или разваляне на сключения индивидуален договор до началото на ТП, в следните случаи:
 3. Ако не могат да бъдат обезпечени уговорените от страните състав и качество на услугите, включващи се в ТП;
 4. Ако не се набере минималния брой туристи в група, необходим за осъществяването на ТП;
 5. Когато са налице предпоставките, за да има право ТО да поиска да промени общата цена по ДОТП.
 6. Непредвиден ръст на транспортните тарифи, непредвиденото въвеждане на нови или повишаването на действащите ставки на данъци и налози, рязкото изменение курса на относимата национална валута, други случаи, извън контрола на страните;
 7. Страните приемат, че при възникване на непредвидени обстоятелства, създаващи трудности за ТО да изпълни договорените туристически услуги съгласно ДОТП в съответните срокове, ТО има право, без съгласието на туристите и без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които се считат, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
 8. Времето на заминаване, съответно на връщане, с не повече от 24 часа;
 9. Смяна на хотела, в който се настаняват туристите, с такъв от същата или по – висока категория, при същите условия на настаняване, вкл. пансионат;
 10. Продължителността на програмата, с не повече от 24 часа, вкл. с промяна цената на програмата, съгласно действително направените разходи;
 11. Последователността при изпълнението на отделните елементи от ТП;

В тези случаи ТО не носи отговорност пред Потребителя и не дължи обезщетения или неустойки.

 1. При положение, че не се набере минимален брой туристи за съответното ТП (само ако е указан в съответната оферта), на Туриста се предлага допълнително заплащане за индивидуално пътуване, преориентиране за друга група или маршрут, а в седмичен срок преди началото наТО, след като уведоми Потребителя, има право да отмени пътуването, като възстановява цялата сума, без да се дължат взаимни неустойки и/или обезщетения.
 2. Ако са налице условията по чл. 54, но страните не постигнат съгласие за съответни изменения и допълнения в ДОТП(включително ТП), то договора автоматически прекратява своето действие, а на Туриста се връщат заплатените от него парични суми.

VII.  НЕУСТОЙКИ И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

 1. При отказ на Потребителя от ТП, вкл. смяна на дата или направление, по причини, които не се дължат на съществено неизпълнение от Туроператора на неговите задължения, се дължат следните неустойки, за всеки един турист, в процент от общата цена на ТП:
 • до 60 дни преди датата на отпътуване: без неустойка
 • от 59 дни до 21 дни- авансовото плащане
 • от 20 до 0 дни: 100 % от целия договор
 • При отказ на Потребителя от ТП, НЕ се възстановява сумата на вече закупени самолетни билети!

За резервации и сключени ДОТП в последния момент (last minutes) се прилагат съответните разпоредби на ЗТ, като при отказ от пътуване на Потребителя неустойката винаги е в размер на общата цена на ТП.

Останалата след съответните удръжки сума се възстановява на Туриста по посочената б. см., в срок от пет работни дни.

 1. Мястото и часовете (в местно време) на тръгване и пристигане от (до) началния, респективно крайния, пункт на ТП, вкл. разписанието и спирките по маршрута, са ориентировъчни, и могат да бъдат променяни от ТО с оглед оптимизиране на програмата или при необходимост, като Туристите се уведомяват по оставения телефон.

Потребителите е необходимо да бъдат на летищата за полет поне 2 часа предварително, при автобусни екскурзии – 30 минути, в други случаи на установени срещи – 15 мин., с допустим толеранс за изчакване 10 мин., освен ако в ДОТП е указано друго.

 1. Полетните часове подлежат на потвърждение от авиокомпаниите.

ТО не носи отговорност за изменението на летището за излитане, времето на полета, замяната на типа самолет, извършени от авиокомпанията. Аналогично се прилага разпоредбата и в случаите, когато се използва друг вид транспорт.

При извършването на чартърни полети до различни дестинации, предвид спецификата им, е възможно и по-често срещано, промяна в часовете на полетите. В тези случаи ТО не носи никаква отговорност.

 1. По време на ТП, Потребителят е длъжен да спазва изискванията на съответното местно и международно законодателство, традициите и обичаите в посещаваните места, да изпълнява разпорежданията на компетентните органи и лица, вкл. препоръките на водача и съответния екскурзовод, както и да се придържа към поведение, с което да не причинява никакви вреди и/или каквито и да е неудобства на други лица, вкл. измежду останалите туристи.

Потребителят е длъжен да спазва изискванията за лична профилактика на инфекциозните и паразитни заболявания.

 1. В случай на нарушение от Туристите на действащите правила на пътуване, регистрация или превоз на багажа, причинените вреди на имуществото на превозвача или нарушаването на правилата на престоя в хотелите и несъблюдаване законодателството, на която и да е страна от програмата, както и при неуважително отношение към социалния строй, обичаите, традициите, религиозните вярвания, несъблюдаването на правилата за лична безопасност, то отговорността се носи изцяло от съответното лице – нарушител, като санкциите се заплащат от виновните лица в целия им размер.
 2. Потребителят отговаря самостоятелно и изцяло за нанесени от него щети на ползваните хотели, превозни средства, друго имущество или лица, по време на ТП, вкл. за материално обезщетяване на място, когато това се изисква от потърпевшия и/или съгласно приложимото местно, респективно международно законодателство.
 3. ТО не отговаря, вкл. за следващия превоз, престоя в хотела и/или други последици, ако с решение на властите или други отговорни лица, на Потребителя е отказана възможността, да напусне или посети, която и да е страна или място по маршрута наТП, вкл. Република България, а също, възможността за превоз или престой в резервиран хотел, по причини на:
 4. Нарушения на законодателството, традициите и обичаите, включително причиняване безпокойство на останалите хора;Отсъствие на необходимите документи (вкл. загуба, открадване и др.) или тяхното неправилно оформяне;
 1. Състояние на алкохолно опиянение или нарушение на други правила и разпоредби, свързани с общественото поведение;
 2. Други, свързани с акт, действие или бездействие, на компетентни или оторизирани лица или органи, в съответната държава.
 3. ТО не носи отговорност и в случаите, когато поради обстоятелствата, изложени в предходния член, се е достигнало до закъснение на пътуващата група, вследствие на което ТП е било осъществено, изцяло или частично, без съответния турист. При възможност, когато това не би повлияло на ТП и/или свързаните, респективно следващите ангажименти не са свързани с точен час, ТО може да изчака, но с не повече от 30 (петнадесет) минути.

В този случай, съответната стойност от туристическата услуга на Туриста, включена в ТП, не се връща, като Потребителя заплаща всички допълнителни разходи, възникнали по причина на неговото незаконосъобразно и/или неморално, респективно неетично, поведение.

В такъв случай, ТО не носи отговорност, нито дължи каквато и да е компенсация или обезщетения, както и не е отговорен спрямо останалите Потребители, при евентуална промяна на графика и/или съдържанието на ТП.

 1. В случай, че Туристът не се яви в часа и мястото за начало на ТП или за някои от последващите пътувания или трансфери включени в него, или прекрати по свое желание ТП през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е парични суми. В този случай, клиентът сам урежда заминаването и/или завръщането си.
 2. В случай, че ТП не може да бъде осъществено или се прекъсне не по вина на ТО, като за извършването му се изисква издаването на каквато и да е виза или други необходими, респективно разрешителни документи, то, в допълнение към санкцията на чл. 60, настъпва следната отговорност:
 3. Ако документите на Туриста не се занесат в оторизираните дипломатически служби, стойността на услугите по оформянето на визата се връщат изцяло;
 4. Ако към момента на отказ от ТП визата е поставена в паспорта, стойността на услугите по оформянето на визата не се връщат;
 5. Ако на Туриста е отказано получаването на виза по независещи от ТО причини, стойността на услугите по оформянето на визата се връщат, като се удържа стойността на консулския сбор;
 6. ТО не носи отговорност за настъпили усложнения в провеждането на мероприятието (напр.: непотвърдени резервации за полети и хотели) при промяна по желание на Туриста на първоначалните условия на ТП (маршрут, времетраене, часове на полети, дати на пътуване и т.н.) в границата от 30 дни преди датата на заминаване.
 7. ТО не носи отговорност за промяна в датата на отпътуване вследствие закъснение при издаване на виза или за промяна в маршрута вследствие отказ при издаване на виза за някоя от страните на ТП.
 8. ТО не отговаря за багажа на Туриста (изчезване, загубване, повреждане и т.н.), нито за неговото съдържание, както и не компенсира стойността на услугите, за които Потребителяе могъл, но не се е възползвал.
 9. ТО не носи отговорност и не обезщетява вреди за събития, които са вследствие свободния избор на туристите за прекарване на времето си (екскурзии, посещения на музеи, забележителности и т.н.).
 10. ТО не носи отговорност за пълно или неточно изпълнение на задълженията си по ДОТП, които се дължат на виновното поведение на Потребителя, както и в случаите на форс мажор, непреодолима сила, или освобождаване от отговорност по силата на закона.
 11. Отговорността на ТО пред Туриста е ограничена до списъка от услуги, уговорени в ТП. В случай на непредоставяне на услуги или изменения на техните условия, на Туриста се връща разликата до стойността на обслужването, изключвайки самолетния билет, застрахователните полици и стойността на услугите на трети лица. При възникване на извънредни ситуации Туристите са длъжни да се придържат към поведение и извършването на действия и/или бездействия, така че да бъдат направени минимални разходи, свързани с престой или пътуване до мястото на започване на ТП.
 12. Отговорността на ТО е ограничена, като сумата, изплащана от него в качеството си на обезщетение за вреди, не може да превишава стойността на ТП.

При неизпълнение или неточно изпълнение на услугите по ДОТП от контрагенти на ТО, отговорността на последния е ограничена в съответствие с разпоредбите на международните договори, влезли в сила за РБългария, но не повече от стойността на ТП.

VIII.     НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И РЕКЛАМАЦИИ

 1. За всяко неточно изпълнение на договора, установено по време на пътуването и престоя, Потребителят (вкл. ТПЛ) е длъжен незабавно, а при обективна невъзможност – при първа такава, да уведоми доставчика на услугите, както и съпровождащия водач от ТО или ТА и екскурзовода на място, писмено или в друга подходяща форма за възпроизвеждане, с оглед своевременното оказване на съдействие.
 2. Всяко пълно или неточно изпълнение на договора се отбелязва на мястото на неизпълнението, като се съставя констативен Протокол, подписан от представител на приемащата туристическа агенция, администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга и самия Турист, а при необходимост и други лица, компетентни или оторизирани да удостоверят съответните факти и обстоятелства.

Представителите на ТО (ТА), местния екскурзовод и евентуалните контрагенти, полагат съответните усилия да разрешат благоприятно възникналия проблем.

 1. Всички рекламации на Туриста, по повод на пълно или неточно изпълнение на ТП, трябва да се извършат писмено, в 14 дневен срок от момента на завършване на ТП.
 2. Рекламацията се извършва от Туриста в писмен вид, с прилагането на съответни доказателства за обосноваността на твърденията и исканията, вкл. извършеното уведомяване при установяване на неточното изпълнение на договора по време на пътуването и престоя, а също други, имащи отношение към случая документи.

ТО може да изисква допълнителни писмени или други видове доказателства, включително обяснения на засегнатите лица, свързани със съответния казус.

 1. ТО разглежда получената рекламация в едномесечен срок, считано от датата на получаване, респективно пълното окомплектоване, на подадената рекламационна преписка.
 2. За рекламации, подадени от Туриста, при нарушаване на тези ОУ, ТО не пристъпва към разглеждането им и не носи отговорност. В тези случаи Туристът носи самостоятелна имуществена отговорност и няма право на каквито и да е претенции, предявяване на регресни права или искания към ТО.
 3. Навременното уведомяване и извършена рекламация са предпоставка за последващо ангажиране отговорността на ТО.

Извършването на рекламация е предпоставка за търсенето на отговорност.

 1. Всички спорове между страните се разрешават по приятелски начин, а при непостигане на споразумениеот Арбитражен съд, с приложимост на релевантното българско материално законодателство.

IX. ФОРС-МАЖОР

 1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение или ненадлежно изпълнение на поетите от тях с договора задължения, ако това неизпълнение се явява вследствие действието на обстоятелства на непреодолима сила, възникнала след сключването му.
 2. Към обстоятелства на непреодолима сила в частност се отнасят: пожар, стихийни бедствия, военни операции от всякакъв характер, епидемии, актове на законодателната и изпълнителната власт, изменението на митническите и погранични правила, препятстващи изпълнението на задълженията, изменението на имиграционната политика, други обстоятелства извън разумния контрол на страните. Срокът за изпълнение на задълженията се отлага съразмерно на времето, в течение на което ще действат такива обстоятелства. Ако тези обстоятелства продължат повече от 14 дни, всяка от страните има право да се откаже от изпълнението на задълженията си по настоящия договор и в този случай нито една от страните няма да има право на обезщетение от другата страна за претърпените или възможни загуби, пропуснати ползи и/или други вреди.
 3. Страната, за която се е създала невъзможност за изпълнение на задълженията си по настоящия договор е длъжна, за настъпването и прекратяването на обстоятелствата, препятстващи изпълнението на задълженията, в течение на 48 часа да извести другата страна. Несвоевременното известяване лишава за в бъдеще страната от правото да се позовава на възникването на форс-мажорни обстоятелства.
 4. При наличие на форсмажорни обстоятелства, поради които не може да бъде осъществено или продължено ТП, и настъпили след пълно или частично заплащане на ТП от страна на ТО на своите контрагенти, ТО се задължава да изплати на Туриста сума, равностойна на възстановената от партниращия контрагент (туроператор, хотелиер, превозвач и т.н./ в 10 дневен срок от получаването и.
 5. Надлежно доказателство за наличието на указаните по-горе обстоятелства и тяхната продължителност ще служат документите, издавани от съответните компетентни органи.

X.   ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. Всички уведомявания, съобщения и кореспонденция между страните, по и във връзка с изпълнението на настоящия ДОТП, вкл. плащане на дължими суми, се извършват в офиса на ТО, където е сключен договора, респективно – посочените от Туриста данни (адреси, тел., e-mail, б. см. и др.), а при промяна Туриста е длъжен незабавно да уведоми ТО. Надлежно разменената между страните електронна поща се приравнява на писмена форма.

ТО осъществява всички контакти и уведомявания с подписалия ДОТП Турист, който поема задължение своевременно да информира записаните ТПЛ.

Препоръчително е Потребителят да посочи лице за контакт със съответни данни, при извънредни обстоятелства.

 1. Всички изменения и допълнения между “СПРИНГ КЕЪР” ЕООД и Туриста, в допълнение към сключения договор, се оформят в писмен вид, с подписи на страните или техни упълномощени представители.
 2. Туристът дава съгласието си да получава рекламни материали, брошури и информация, във връзка с дейността на Дружеството, както и “СПРИНГ КЕЪР” ЕООД да обработва за служебни цели предоставените лични данни, вкл. да ги предоставя на трети лица, при спазване изискванията на закона.
 3. Преди ТП всеки Потребител е длъжен да се запознае с информацията, препоръките и възможностите в сайта на Министерство на външните работи на РБългария в рубриката „ПЪТУВАМ ЗА“ – http://www.mfa.bg/120/patuvamza

Настоящите Общи условия за организирани групови и/или индивидуални туристически пътувания /ОУОТП/ са приети и одобрени от УПРАВИТЕЛЯ на “СПРИНГ КЕЪР” ЕООД и влизат в сила от 01.01.2018г., като се прилагат към  сключените занапред ДОТП.

Туроператор: СПРИНГ КЕЪР  ЕООД                                                                                                           Турагент:                                                                                                             Турист:

УПРАВИТЕЛ: Г-ЖА ДИАНА ГЕОРГИЕВА